Συνολικά 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 12 μηνών. ​

Η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,25%. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφορές ύψους 1,986 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό των 625 εκατ. ευρώ κατά 3,18 φορές.

Τελευταία φορά που διενεργήθηκε δημοπρασία τίτλων αντίστοιχης διάρκειας ήταν πριν από 8 χρόνια, τον Απρίλιο του 2010, οπότε το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 4,85%.

Η σημερινή δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­​σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018, στις 12μ.μ.

Δημοπρασία Σημερινή
Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

52 εβδομάδων

14 Μαρτίου 2018

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό 625
2. Ύψος προσφορών 1.986
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1) 3,18
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό 812,5
5. Απόδοση 1,25%
6. Τιμή Δημοπρασίας 98,752
7. Cut – off ratio 52%

Χαμηλότερα του αναμενόμενου το επιτόκιο 

Ιδιαίτερα θετική αξιολογείται η υποδοχή του δωδεκάμηνο εντόκου από την αγορά καθώς το επιτόκιο διολίσθησε πολύ χαμηλότερα (1,25%) από εκείνο που περίμεναν στον ΟΔΔΗΧ (1,35% – 1,40%), λόγω της πίεσης που είχε δεχθεί η αγορά μετά την αναταραχή που ακολούθησε την έκδοση του επταετούς ομολόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα 813 εκατ. ευρώ περισσότερα από 650 εκατ. ευρώ έχουν απορροφηθεί από ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Από το συνολικό ποσό που τελικά θα διατεθεί (ένα δισ. ευρώ μαζί με τις μη ανταγωνιστικές προσφορές) αναμένεται ότι πάνω από το 70% – 75% της έκδοσης θα καταλήξει σε ξένους θεσμικούς.

Η τακτική που έχει υιοθετηθεί από την πλευρά του ΟΔΔΗΧ θα κινηθεί στο άμεσο μέλλον με την ίδια λογική. Όπως αναφέρεται αρμοδίως, οι επόμενες κινήσεις θα είναι μόνο αυτές που η ίδια η αγορά είναι ώριμη να απορροφήσει με ευνοϊκούς όρους, ενισχύοντας την διαθεσιμότητα των ελληνικών ομολόγων σε όλες τις διάρκειες.

Πηγή: capital.gr