Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δύο μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του υποέργου γνωστοποίησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.

Ειδικότερα οι 51 θέσεις εργασίας αφορούν τις ειδικότητες:

5 ΠΕ Αρχαιολόγοι με εξειδίκευση στην Προϊστορική – Κλασική Αρχαιολογία

3 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με ειδίκευση στη συντήρηση κεραμικών αρχαιολογικών ευρημάτων

43 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε ανασκαφικά έργα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λουκιανού 1, Τ.Κ.: 431 32 Καρδίτσα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία της Εφορείας υπόψιν κ. Γαλάζιου Κωνσταντίνου και κας Ορφανιώτου Νικολέττας (τηλ. επικοινωνίας: 24410 61564), εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών (από 21 – 27/6/2018).

Δείτε αναλυτικά την προκηρυξη εδώ.

Source: KarditsaLive