Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Θεσσαλίας, το οποίο αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας, εγκρίθηκε με απόφαση που συνυπέγραψαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκης, και ο αναπληρωτής, Σ. Φάμελλος. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και περιβαλλοντικά το ΠΧΠ.

Στόχοι του Πλαισίου Θεσσαλίας είναι:

1. Η ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει.

2. Η προώθηση της βιώσιμης, ισόρροπης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητές της.

3. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, η πρόληψη της ρύπανσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.

4. Ο περιορισμός της διάσπαρτης δόμησης, η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων και η αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των χρήσεων.

5. Η ανάπτυξη των μεταφορών, της ενέργειας και των λοιπών υποδομών ανάλογα με τις ανάγκες της Περιφέρειας και των επιμέρους ενοτήτων.

Με το Πλαίσιο που υπεγράφη, προωθείται η αξιοποίηση της κεντροβαρούς θέσης της Περιφέρειας και των νέων εθνικών αξόνων που διέρχονται από τη Θεσσαλία, ή πλησίον αυτής, με στόχο τη μετουσίωσή τους σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας οργανώνεται γύρω από:

– τους βασικούς αναπτυξιακούς άξονες, που περιλαμβάνουν τον ανατολικό χερσαίο άξονα, ο οποίος αναπτύσσεται κατά μήκος του ΠΑΘΕ και τον άξονα της κεντρικής ενδοχώρας που αναπτύσσεται κατά μήκος της Ε65 και του οδικού άξονα Λάρισα – Κοζάνη

– τους δευτερεύοντες αναπτυξιακούς άξονες της Περιφέρειας που περιλαμβάνουν τους άξονες Λάρισα – Καρδίτσα και Λάρισα – Φάρσαλα, ενώ στο θαλάσσιο χώρο σημαντικός θεωρείται ο άξονας σύνδεσης των Σποράδων με τον Βόλο

– τους πόλους ανάπτυξης που περιλαμβάνουν, αφενός τις δύο μεγάλες πόλεις Λάρισα και Βόλο οι οποίες, μέσω της δικτύωσής τους, μπορούν να λειτουργήσουν ως δίπολο και να συγκροτήσουν τον τρίτο ελληνικό αστικό πόλο με περιθώρια άσκησης διεθνούς ρόλου και αφετέρου τους δευτερεύοντες πόλους ανάπτυξης, που είναι τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα.

Επίσης, το λιμάνι του Βόλου συγκαταλέγεται στις κύριες διεθνείς θαλάσσιες πύλες της χώρας, με μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης ως τουριστικό και εμπορικό κέντρο, μέσω προγραμματισμένων και προτεινόμενων έργων για την αναβάθμιση του λιμανιού και των λοιπών δικτύων μεταφορών με τα οποία συνδέεται. Επιπλέον, καθορίζονται περιοχές Ελεγχόμενης Ανάπτυξης Αστικών Λειτουργιών μεταξύ των πόλεων Λάρισας – Βόλου και Καρδίτσας – Τρικάλων με στόχο τον έλεγχο και συντονισμό των βασικών κατηγοριών χρήσεων γης και την αποφυγή συγκρούσεων.

Ειδικότερα, στις περιοχές αυτές προβλέπεται:

α) ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης, ιδίως σε περιοχές γεωργικής γης Α” προτεραιότητας,

β) ο λεπτομερής σχεδιασμός του συνόλου της έκτασης,

γ) η χρησιμοποίηση συγκεντρωτικών χωρικά πολεοδομικών μηχανισμών.

Τέλος, με την υπογραφή του Πλαισίου προωθούνται σειρά πρωτοβουλιών, που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, τη βιομηχανία, τον τουρισμό, το εμπόριο και την ενέργεια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Source: LarissaNet