Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (κατ’ άρθρο 159 παρ. 1 του ν.3463/2006 και ύστερα από την με Αρ. Πρωτ.: 946/09-11-2018 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. η οποία κρίνει το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ως ρεαλιστικό, ισοσκελισμένο και έχον τηρήσει τις οδηγίες της ΚΥΑ) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) Καλαβρύτων, την 23η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέραΠαρασκευή και ώρα 14.00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Περί συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019 και της Στοχοθεσίας του Δήμου για το έτος 2019.