Ερωτική επιστολή

Αγαπημένη μου Ειρήνη,
Μεγίστην ησθάνθην χαράν αντιληφθείς ότι δεν σας είναι δυσάρεστος η προφανής προσπάθειά μου να ευρίσκωμαι πάντοτε πλησίον σας, όταν κατά τύχην ευρεθώμεν εις την αυτήν οικογενειακήν συγκέντρωσιν. Ημπορώ μάλιστα να προσθέσω ότι εδεικνύετε πως σας είναι μάλλον ευχάριστος. Τούτο μου δίδει το θάρρος να σας γράψω την παρούσαν μου, διά να σας εκδηλώσω και εγγράφως τα αισθήματά μου.
Από την πρώτην στιγμήν που σας είδα, αντελήφθην έντονον έλξιν και αισθήματα ασφυξίας στην καρδιά μου που δεν ημπορώ να περιγράψω και έκτοτε σας σκέπτομαι ακαταπαύστως. Θα ήμην ο ευτυχέστερος των ανθρώπων εάν συμμερίζεσθε και κατ’ ελάχιστον τας σκέψεις μου.
Είναι άραγε πάρα πολύ να περιμένω ότι θα λάβω απάντησιν εις την επιστολήν μου, η οποία όμως να με αφήνη να ελπίζω πως δεν αποκρούετε τα προς υμάς αισθήματά μου.
Μετ’ άκρας αφοσιώσεως
Όλως υμέτερος
Μάριος Β.

Ευμενής απάντηση

Αγαπητέ μου Μάριε,
Έλαβα την επιστολή σου, η οποία σε διαβεβαιώ μου προξένησε μεγάλην χαράν. Πραγματικώς, από όλους τους νέους που γνωρίζω, είσαι εκείνος που μου αφήνει τας καλυτέρας εντυπώσεις.
Εσκέφθην πολύ αν έπρεπε να απαντήσω εις την επιστολήν σου, γιατί δεν είναι σωστόν εις μίαν νέαν να έχη ερωτικήν αλληλογραφίαν μυστικήν από τους γονείς της. Δι’ αυτό εξεμυστηρεύθην την προς σε αγάπην μου εις την μητέρα μου, η οποία με συνεβούλευσε να απαντήσω εις την επιστολήν και να σου ζητήσω να αποταθής εις τους γονείς μου διά το μέλλον μας. Σε βεβαιώ ότι θα είμαι πάρα πολύ ευτυχής να γίνω σύζυγός σου και σου ορκίζομαι πως θα τρέφω πάντοτε την ιδίαν αγάπην και αφοσίωσιν προς σε.
Αναμένω με αγωνίαν το αποτέλεσμα της προς τους γονείς μου αιτήσεώς σου διά την χείρα μου.
Με αγάπην,
Πάντοτε ιδική σου,
Ειρήνη.

Δυσμενής απάντηση (1)

Αγαπητέ Κύριε,
Μετά λύπης ομολογώ ότι υπήρξεν εποχή καθ’ ην αι επιστολαί σας μου επροξένουν μεγάλην ευχαρίστησιν. Δυστυχώς η εποχή εκείνη παρήλθεν ανεπιστρεπτεί. Διατί; Αυτό το γνωρίζετε σεις καλλίτερα από εμέ. Όλαι αι φίλαι μου μού επέστησαν την προσοχήν εις το γεγονός ότι σας αρέσει να ερωτοτροπήτε με όλας τας νέας που γνωρίζετε, και ότι για καμμίαν δεν αισθάνεσθε αληθινόν έρωτα.
Συνεπεία τούτου παύω από τούδε και εις το εξής να αλληλογραφώ μαζί σας. Αυτή είναι μία από τας περιστάσεις κατά την οποίαν η έγκαιρος αναγνώρισις του πραγματικού χαρακτήρος σας, έσωσε ένα κορίτσι από μίαν μεγάλην συμφοράν.
Ειλικρινώς,
(Δνίς) Ελένη Ρέπουλη.

Δυσμενής απάντηση (2) ένεκα προμνηστείας

Αγαπητέ Κύριε Βαρίνη,
Ευχαρίστως ομολογώ ότι μεγάλως με τιμά η προς εμέ εκδηλωθείσα προτίμησις νέου, τον οποίον είχον πάντοτε λόγους να εκτιμώ και υπολήπτωμαι. Ατυχώς η εκδήλωσις αυτή των προς εμέ αισθημάτων σας γίνεται πολύ αργά, διότι έχω ήδη μνηστευθή ένα νέον, τον οποίον αγαπώ με όλην μου την καρδιά, και ο οποίος είμαι βεβαία ότι με υπεραγαπά. Ελπίζω εν τούτοις ότι από τούδε θα με θεωρήτε ως φίλην σας, όπως και εγώ σας θεωρώ ως καλόν φίλον μου.
Με την ειλικρινή ευχήν όπως ταχέως εύρετε σύντροφον ανταξίαν υμών, διατελώ
Η ειλικρινής φίλη σας, Ε.

Ο τύπος (άλλος) επανέρχεται

Αγαπητή μου Ελένη,
Πάρα πολύ με λυπεί το γεγονός ότι με ενόμισες ικανόν να αμφιταλαντευθώ εις την αγάπη μου για σένα, την οποίαν όχι μόνον υπεραγαπώ, αλλά και φιλοδοξώ να καταστήσω σύντροφον της ζωής μου. Λέγω τούτο, διότι εκ του προς εμέ τρόπου σου αντελήφθην ότι παρεξήγησες τας προς την Δνίδα Χ. περιποιήσεις μου εις την χθεσινοβραδινήν διασκέδασιν που είχαμε και οι δύο παρευρεθή. Αι περιποιήσεις αυταί ήσαν απλή φιλοφροσύνη προς την θυγατέρα ανθρώπου, ο οποίος είναι προϊστάμενός μου εις το γραφείον όπου αμφότεροι εργαζόμεθα. Μα είναι ανάγκη να σε διαβεβαιώνω περί της αγάπης μου, αφού καθημερινώς έχεις δείγματα αυτής πασίδηλα;
Θέλω να πιστεύης ακραδάντως ότι η προς σε αγάπη μου είναι τόσον ακλόνητος, όσον και το στερεώτερον οικοδόμημα, και ότι συνάμα θα είναι πραγματικώς αιωνία και αδιάσειστος.
Λυπούμαι πολύ διότι παρεξήγησες τας εκ κοινωνικού καθήκοντος περιποιήσεις μου προς την θυγατέρα του προϊσταμένου μου και είμαι βέβαιος ότι μετά τας εξηγήσεις αυτάς θα παύσης να αμφιβάλλης διά την αγάπην και την πίστιν εκείνου ο οποίος φιλοδοξεί να σε καταστήση σύζυγόν του.
Ο παντοτινά ιδικός σου,
Μάριος.

Διευκρίνιση: συρραφή αποσπασμάτων από συλλογή carte postale (μόνο γραμμένων, καλλιγραφικά παρακαλώ) … , που με μανία και ευχάριστο κόπο συγκεντρώθηκαν παλιότερα, πολλά κυριακάτικα πρωινά με τη μικρή τότε κόρη μου στο Μοναστηράκι

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, γάμος
Μανώλης Πίπιλας