Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.), ύστερα από συνάντηση και σχετική ενημέρωση
που είχε από μέλη του Παραρτήματος, θεωρεί σκόπιμο να σας επισημάνει τα εξής:
 η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της οικονομίας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς συμβάλλει στην διαφοροποίηση της
παραγωγικής της δομής αυξάνοντας το τοπικά παραγόμενο εισόδημα και την
απασχόληση,
 το έργο των εκτιμήσεων των ζημιών στην αγροτική παραγωγή που επιτελείται από τον
ΕΛ.Γ.Α., είναι εξαιρετικά σημαντικό για την διασφάλιση και σταθεροποίηση του αγροτικού
εισοδήματος, ιδιαίτερα μάλιστα αυτή την περίοδο όπου πολλές περιοχές της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας επλήγησαν από φυσικές καταστροφές,
 κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ο ΕΛ.Γ.Α. έχει αποδυναμωθεί σημαντικά, όσον
αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς αρκετοί εργαζόμενοι έχουν συνταξιοδοτηθεί ή
έχουν φύγει με απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες. Επιπλέον δεν έχουν πραγματοποιηθεί
νέες προσλήψεις,
 με τις προσλήψεις των εποχικών υπαλλήλων ΣΟΧ2/2018 καλύφθηκε σημαντικά το κενό
στην στελέχωση του ΕΛ.Γ.Α. και διασφαλίστηκε η αποτελεσματικότερη υλοποίηση του
έργου για τις εκτιμήσεις των ζημιών τόσο των καιρικών φαινομένων, όσο και τον έλεγχο
των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (ΚΟΕ).

Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, και προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη υλοποίηση
του έργου του ΕΛ.Γ.Α., θεωρούμε αναγκαία την παράταση των συμβάσεων της ΣΟΧ 2/2018
των συμβασιούχων Γεωτεχνικών του ΕΛ.Γ.Α. και καλούμε την Κυβέρνηση και τους
αρμόδιους Φορείς να παρατείνουν τις συμβάσεις αυτές τουλάχιστον κατά έξι μήνες.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παρ. Δυτ. Μακεδονίας

Θεόδωρος Γ. Σιόγκας