Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018, που θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση της  έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2019

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού Γηπέδου για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020

Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών

Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Σύλλογο Διαβητικών Ν.Πιερίας

Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών

Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο Σύλλογο «Πρωτοβουλία για τον Πέλεκα»

Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο : ΄΄Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Κατερίνης΄΄ (αρ. μελ. 141/2017)  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999 περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων

Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιαλός

Γνωμοδότηση για την εκ νέου επιβολή ή μη της αυτοδίκαια αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που αφορά στην ιδιοκτησία του Καπαγιαννίδη Τηλέμαχου του Νικολάου που βρίσκεται στο ΟΤ Γ 673 και με κ.κ. 052716 και 052710 στην πολεοδομική ενότητα Καπνικός Σταθμός – Επέκταση Κατερίνης

Εισηγητής: Διεύθυνση Υ.ΔΟΜ

Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια

Εισηγητής: : Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Διάθεση-υπόδειξη θέσεων-χώρων για την τοποθέτηση των μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης των  χρησιμοποιημένων ενδυμάτων και υποδημάτων

Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Καθορισμός εξόδων παράστασης αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΟΠΠΑΠ για το έτος 2019

Εισηγητής: ΟΠΠΑΠ

  1. οππ
Ορισμός του Δήμου Κατερίνης ως φορέα λειτουργίας (κύριος έργου) του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Κοινωνικές Υποδομές» (Αμεα, ηλικιωμένοι) με Κωδικό ΟΠΣ 5008964

Εισηγητής: ΔΗΚΕΔΗΚ

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων του Δήμου

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Θεοφάνης Τερζόπουλος