Βρίσκεστε εδώ:   Παιδεία \ Σχολείο
Αρχαία ελληνικά Γ' γυμνασίου
Ενδεικτικά θέματα εξετάσεων Ιουνίου

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012-2013
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ (εἰ γὰρ καὶ μυθωδέστερόν ἐστιν, ἀλλ’ ἁρμόσει καὶ νῦν ἅπασι τοῖς νεωτέροις ἀκοῦσαι) ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα πυρὸς γενέσθαι∙ τοῦτον δὲ ῥεῖν φασιν ἐπί τε τὴν ἄλλην χώραν, καὶ δὴ καὶ πρὸς πόλιν τινὰ τῶν ἐκεῖ κατοικουμένων. Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους ὁρμῆσαι πρὸς φυγήν, τὴν αὑτῶν σωτηρίαν ζητοῦντας, ἕνα δέ τινα τῶν νεωτέρων, ὁρῶντα τὸν πατέρα πρεσβύτερον ὄντα καὶ οὐχὶ δυνάμενον ἀποχωρεῖν, ἀλλὰ ἐγκαταλαμβανόμενον ὑπὸ τοῦ πυρός, ἀράμενον φέρειν. Φορτίου δ’ οἶμαι προσγενομένου καὶ αὐτὸς ἐγκατελήφθη. Ὅθεν δὴ καὶ ἄξιον θεωρῆσαι τὸ θεῖον, ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει. Λέγεται γὰρ κύκλῳ τὸν τόπον ἐκεῖνον περιρρυῆναι τὸ πῦρ καὶ σωθῆναι τούτους μόνους, ἀφ’ ὧν καὶ τὸ χωρίον ἔτι καὶ νῦν προσαγορεύεσθαι τῶν εὐσεβῶν χῶρον∙ τοὺς δὲ ταχεῖαν τὴν ἀποχώρησιν ποιησαμένους καὶ τοὺς ἑαυτῶν γονέας ἐγκαταλιπόντας ἅπαντας ἀπολέσθαι.
Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους 95-96.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τῶν δὲ Ἑλλήνων ὑποσπόνδους τούτους ἀφέντων, καὶ συγχωρησάντων ἑκάστῳ λαβεῖν ὅσα δύναιτο τῶν ἰδίων, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἄργυρον ἢ χρυσὸν ἤ τινα τῆς ἄλλης πολυτελείας ἔλαβον, Αἰνείας δὲ τὸν πατέρα γεγηρακότα τελέως ἀράμενος ἐπὶ τοὺς ὤμους ἐξήνεγκεν. Ἐφ' ᾧ θαυμασθεὶς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἔλαβεν ἐξουσίαν πάλιν ὃ βούλοιτο τῶν οἴκοθεν ἐκλέξασθαι. Ἀνελομένου δὲ αὐτοῦ τὰ ἱερὰ τὰ πατρῷα, πολὺ μᾶλλον ἐπαινεθῆναι συνέβη τὴν ἀρετήν, καὶ παρὰ πολεμίων ἐπισημασίας τυγχάνουσαν. Ἐφαίνετο γὰρ ὁ ἀνὴρ ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις πλείστην φροντίδα πεποιημένος τῆς τε πρὸς γονεῖς ὁσιότητος καὶ τῆς πρὸς θεοὺς εὐσεβείας.
Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη 7.4.1-4


Β. ΘΕΜΑΤΑ

1. Να μεταφράσετε το χωρίο: Τούς μέν οὖν ἄλλους ὁρμῆσαι………ἅπαντας ἀπολέσθαι. (μονάδες 4)

2. Ποιά μυθική ιστορία επιλέγει να παρουσιάσει ο Λυκούργος προκειμένου να τονίσει τη σημασία του σεβασμού προς τους γονείς; (μονάδες 2)

3. Στο παράλληλο κείμενο που σας δίνεται οι Έλληνες μετά την άλωση της Τροίας παραχωρούν στους Τρώες το δικαίωμα να αποχωρήσουν παίρνοντας μαζί τους ό,τι ήθελε ο καθένας. Τί επέλεξε ο Αινείας και πώς αξιολογήθηκε από τους αντιπάλους του; (μονάδες 2)

4. (α) Για καθένα από τα παρακάτω ουσιαστικά της ν.ε. να βρείτε έναν ετυμολογικά συγγενή τύπο της α.ε. από το κείμενο της ενότητας. (μονάδες 2)
▪ ακοή
▪ πυρκαγιά
▪ γενιά
▪ όραση
▪ διαφορά


(β) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα σχηματίζοντας σύνθετα ρήματα, ουσιαστικά και επίθετα της ν.ε. με α’συνθετικό τις προθέσεις που δίδονται και β’συνθετικό το ρήμα φέρω. ( μονάδες 2)
α’+β’συνθετικό        Ρήμα          Ουσιαστικό          Επίθετο
δια + φέρω
προς + φέρω
μετά + φέρω
ανά + φέρω
πρό + φέρω

5. (α) Να κλιθούν τα παρακάτω ρήματα στις αντίστοιχες εγκλίσεις παθητικού αορίστου. (μονάδες 2)
Οριστική                      Υποτακτική
ἐγώ ἐσώθην               ἐγώ ἐγκαταληφθῶ
σύ ……………….....  σύ ……………………
οὗτος …………….... οὗτος ……………………
ἡμεῖς ……………… ἡμεῖς ……………………
ὑμεῖς ………………. ὑμεῖς .……………………
οὗτοι ………………. οὗτοι …………………….

(β) Ν’ αντιστοιχίσετε τους τύπους της στήλης α΄ μ’εκείνους της στήλης β΄. ( μονάδες 2)
1. γένηται                        α. κλητική ενικού
2. ἐλήφθη                        β. ευκτική αορίστου β’
3. χερσί(ν)                       γ. οριστική παθητικού αορίστου
4. βάλοιμεν                     δ. υποτακτική αορίστου β’ μέσης φωνής
5. γυναικί                        ε. δοτική ενικού
6. παῖ                              στ. δοτική πληθυντικού

6. (α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους του κειμένου. (μονάδες 2)

(β) Να εντοπίσετε και να υπογραμμίσετε το ποιητικό αίτιο στις παρακάτω προτάσεις. ( μονάδες 2)
                                                        

Ὁ μαθητής διδάσκεται ὑπό τοῦ διδασκάλου.                      Οἱ ἄδικοι διώκονται ἐκ τῆς τύχης.ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

Δημοσιεύθηκε: Παρασκευή, 31 Μαΐου, 09:01 από Ρένα Τσικνάκη
διαφήμιση #3
Σχόλια αναγνωστών...
grs22
Είναι πόλη ευκολο
πριν από 6 μήνες
grs21
Να μας βάζανε κι εμάς ένα τέτοιο θα ήτανε.ΜΑ ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ!
πριν από 2 χρόνια