Καινοτόμες εξελίξεις προωθούνται συστηματικά από την Ευρωπαϊκή Παιδοκαρδιοχειρουργική Εταιρεία (European Congenital Heart Surgeons Association – ECHSA). Ένας από τους βασικούς άξονες δράσης είναι η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ευρείας Βάσης Δεδομένων Παιδοκαρδιοχειρουργικών Επεμβάσεων της Εταιρείας σε Πανευρωπαϊκή αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Ωστόσο, η Εταιρεία δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας σε σοβαρά παιδοκαρδιοχειρουργικά θέματα, την διαμόρφωση κατευθυντηρίων οδηγιών με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας και την βελτίωση των χειρουργικών αποτελεσμάτων, καθώς και την προώθηση της εκπαίδευσης νέων χειρουργών μέσω της πρωτοποριακής μεθόδου χειρουργικής προσομοίωσης χρησιμοποιώντας ακριβή μοντέλα καρδιακών παθήσεων κατασκευασμένα με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing).

Δεδομένα από 300.000 παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις 

Η ECHSA, Πρόεδρος της οποίας με τετραετή θητεία εξελέγη πρόσφατα ο διεθνούς κύρους Έλληνας παιδο-καρδιοχειρυργός, Γεώργιος Σαρρής, δίνει μεγάλη έμφαση στη συλλογή δεδομένων από τα αποτελέσματα παιδοκαρδιοχειρουργικών επεμβάσεων από όλη την Ευρώπη αλλά και από όλες τις ηπείρους. Τα δεδομένα αυτά, που αφορούν ήδη περί τις 300.000 παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, συμβάλλουν ώστε να καταστεί εφικτή, με μεγάλη στατιστική ακρίβεια, η μελέτη της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων αυτών, ο εντοπισμός παραγόντων κινδύνου, ο προσδιορισμός των επιπλοκών, και η σύγκριση των αποτελεσμάτων: Η ανάλυση των δεδομένων αποτελεί αξιόπιστο και αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης, προσδιορισμού της βέλτιστης χειρουργικής αντιμετώπισης συγκεκριμένων συγγενών καρδιοπαθειών, και προσδιορισμού του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας διαφόρων παιδοκαρδιοχειρουργικών επεμβάσεων.

Στόχος είναι ο  καθορισμός ευρωπαϊκών “standards of care” και η  διαμόρφωση κατευθυντηρίων οδηγιών διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας των παιδοκαρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, ώστε να μειώνεται η θνητότητα και η νοσηρότητα και να βελτιώνεται μακροπρόθεσμα η ποιότητα της ζωής των παιδιών με καρδιολογικά προβλήματα ακόμα και μετά την ενηλικίωση.

Σχετικά με τη λειτουργία της Βάσης Δεδομένων, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τηρούνται με απόλυτη αυστηρότητα όλοι οι κανόνες εμπιστευτικότητας των δεδομένων, σε απόλυτη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες Κανονισμούς. Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν συμπεριλαμβάνεται στη Βάση Συγγενών Καρδιοπαθειών της ECHSA.  Η πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων – το λογισμικό, την υποστήριξη και τα συναφή reports – είναι διαθέσιμη μέσω διαδικτύου  για όλα τα συμμετέχοντα  παιδοκαρδιοχειρουργικά κέντρα στην Ευρώπη και παγκοσμίως, έναντι συμβολικής μόνον ετήσιας συνδρομής που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Βάσης Δεδομένων.

Κλινικές μελέτες 

Πέραν της αξιοποίησης των στοιχείων της Βάσης Δεδομένων, η ECHSA δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην διενέργεια στοχευμένων κλινικών μελετών σημαντικών προβλημάτων της παιδοκαρδιοχειρουργικής, τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύονται στα υψηλοτέρου κύρους επιστημονικά περιοδικά και συνιστούν σημαντικά βοηθήματα για την ποιοτική άσκηση της Παιδοκαρδιοχειρουργικής παγκοσμίως. Παράδειγμα είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες για την καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση της σύμπλοκης πάθησης που είναι γνωστή σαν μετάθεση των μεγάλων αγγείων. Οι οδηγίες αυτές, που συντάχθηκαν από Διεπιστημονική Επιτροπή με επικεφαλής τον κ. Σαρρή, Πρόεδρο της ECHSA, ήταν το περισσότερο διαβασμένο άρθρο όλης της περασμένης χρονιάς στο European Journal of Cardiothoracic Surgery.

“Η ελπίδα της ECHSA είναι να συμβάλλει στην πρόοδο της επιστήμης μας για το καλό των ασθενών”, τόνισε ο κ. Σαρρής. “Η μελέτη και ανάλυση  του πλούσιου υλικού που συσσωρεύεται διαρκώς στη Βάση Δεδομένων, σε συνδυασμό με τις πολυκεντρικές μελέτες και επιστημονικές δημοσιεύσεις της Εταιρείας, συμβάλλει αποφασιστικά στην βελτίωση της πρώιμης μετεγχειρητικής και της ύστερης επιβίωσης, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο. Και ενώ όλα αυτά αποτελούν τους παγκόσμιους στόχους της ECHSA, για τους οποίους θα εργαστώ από την θέση του Προέδρου της που μου εμπιστεύτηκε,  σαν Έλληνας, θα ήθελα να συμβάλλω ώστε, τα πολύτιμα αυτά εργαλεία και η τεχνογνωσία που διαθέτει η ECHSA να τύχουν ιδιαίτερης αξιοποίησης στην δικιά μας χώρα, τόσο από τους συναδέλφους επιστήμονες – ιατρούς όσο και από τους αρμοδίους πολιτειακούς παράγοντες, επ’ ωφελεία των μικρών μας ασθενών που τόσο χρειάζονται την φροντίδα όλων μας”.

Πηγή: capital.gr