Σας προσκαλούμε σε δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Π.Σ.Κ.Η.) (αίθουσα ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ) την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:55 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα :

https://idomeneas.heraklion.gr/files/ds/prosklisi%20ds%2013-07-2020.pdf

Πηγή: heraklion.gr