Υπεγράφη τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, η σύμβαση για το έργο “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου” μεταξύ του Δημάρχου Σύρου – Ερμούπολης κ. Νικόλαου Λειβαδάρα και της αναδόχου εταιρείας «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με συνολικό κόστος 609.444,15€ πλέον ΦΠΑ.

Η πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου και από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΑ. 2019ΕΠ06710035, με ποσοστά συγχρηματοδότησης 50% από το Ε.Τ.Π.Α. και 50% από το Π.Δ.Ε.

Για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίων Σύρου, πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

  • Τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος για μερική κάλυψη κατανάλωσης με την διαδικασία net-metering.
  • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέου τύπου φωτιστικά LED
  • Αντικατάσταση των λεβήτων-καυστήρων με νέου τύπου λέβητες και αντικατάσταση κυκλοφορητών με νέου τύπου inverter.
  • Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων.
  • Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου BMS

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, η συνολική εκτιμώμενη μείωση της πρωτογενούς ενέργειας θα ανέλθει στις 336.703,74kWh κατ’ έτος, ποσοστό μείωσης 61,71%, και η συνολική εκτιμώμενη μείωση των εκπομπών CO2 στα 116.988,59kg κατ’ έτος, ποσοστό μείωσης 68,18%. Επίσης, η νέα κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα ανέλθει στις 208.900,80kWh κατ’ έτος και η εκτιμώμενη εκπομπή CO2 στα 54.603,74kg κατ’ έτος.

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνεται στους στόχους μείωσης της κατανάλωσης και των εκπομπών, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων του Δήμου.