Σας προσκαλούμε
σε συνεδρίαση δια περιφοράς την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020
σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67
παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184
παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α
75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

https://idomeneas.heraklion.gr/files/ds/prosklisi%20ds%2026-10-2020.pdf

Πηγή: heraklion.gr