Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση
δια περιφοράς την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου  2020 σύμφωνα με τις
διατάξεις  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, καθώς και την υπ. αριθμ.40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 11:00π.μ

Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 14:30 μ.μ.

Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου

https://idomeneas.heraklion.gr/files/ds/prosklisi%20ds%2030-11-2020.pdf

Πηγή: heraklion.gr