Επιστολή απάντηση στις δηλώσεις του υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, δίνει η ΚΕΔΕ διά του προέδρου της και Δημάρχου Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου. Η επιστολή υπογράφεται και από τον νομικό σύμβουλο, μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της ΚΕΔΕ, κ. Πάνο Ζυγούρη. Επίσης, κοινοποιείται στον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια και στον ΓΓ Δημόσιας Υγείας, Πρόληψης & Εθελοντισμού κ. Π. Πρεζεράκο
Αναλυτικά η επιστολή

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,
Σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις σας κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία του κορωνοϊού στη χώρα: «υπήρξε μία παρεξήγηση σε ό,τι αφορά το μέγεθος της μάσκας πριν από τη συρραφή και όχι το τελικό μέγεθος των δύο μασκών, καθώς το Υπουργείο Υγείας διαβίβασε απλώς τις προδιαγραφές στην αρμόδια Αρχή διενέργειας του διαγωνισμού και δεν έχει λάβει κάποιο αίτημα για διευκρίνιση επί των προδιαγραφών».
Διευκρινίζουμε καταρχήν ότι οι αρμοδιότητες Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα (όπως και η Κ.Ε.Δ.Ε. που ενεργούσε ως de facto Αναθέτουσα Αρχή) καθορίζονται κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο είτε από νόμο είτε από κανονιστικές πράξεις (υπουργικές αποφάσεις).
Ειδικότερα, ξεκαθαρίζουμε ότι ουδέποτε ανετέθη με νόμο ή με πράξη στην Κ.Ε.Δ.Ε να καθορίσει η ίδια τις προδιαγραφές και τη διαδικασία της προμήθειας των μασκών, αλλά η Κεντρική Ένωση Δήμων διενήργησε τον διαγωνισμό κατ’ εντολή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη διαδικασία που καθορίστηκαν στην υπ’ αρ. πρωτ. 53031/24-08-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έκτακτη επιχορήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων με σκοπό την προμήθεια μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό» (ΑΔΑ: ΨΩΤ946ΜΤΛ6- Μ3Ε) χωρίς να έχει η ίδια ως Φορέας αποφασιστικό ρόλο στον καθορισμό των διαστάσεων των μασκών.
Επί του ισχυρισμού ότι το Υπουργείο Υγείας απέστειλε τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές των μασκών στην Κ.Ε.Δ.Ε, διασαφηνίζουμε ότι οι προδιαγραφές για το μέγεθος και το υλικό των μασκών, ουδέποτε διαβιβάστηκαν απευθείας στην ΚΕΔΕ από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, αλλά καθορίστηκαν και περιγράφηκαν με σαφήνεια στην υπ’ αρ. πρωτ. 53031/24-08-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία ανατέθηκε στην Κ.Ε.Δ.Ε. η διενέργεια της εν λόγω προμήθειας.
Όλες δε οι παραπάνω προδιαγραφές καθορίστηκαν με Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν εισήγησης των επιστημόνων της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.
Με βάση τα παραπάνω αναμφισβήτητα έγγραφα δεν αντιλαμβανόμαστε σε ποια παρεξήγηση αναφέρεστε κ. Κοντοζομάνη και σε ποιο υποτιθέμενο αίτημα για διευκρινήσεις που δεν υπήρξε, καθώς η ΚΕΔΕ διενήργησε το διαγωνισμό με βάση τις ακριβείς προδιαγραφές που μας δόθηκαν με τις παραπάνω ξεκάθαρες και απολύτως συγκεκριμένες αποφάσεις των Υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας και οι μάσκες που παραδώσαμε ανταποκρίνονται σε αυτές ακριβώς τις προδιαγραφές, χωρίς καμία παρέκκλιση.
Να γίνει σαφές, ότι η Κ.Ε.Δ.Ε. δεν είχε ούτε την αρμοδιότητα εκ των ως άνω αποφάσεων ούτε τη δυνατότητα να καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές των μασκών διότι το προσωπικό της είναι αποκλειστικά υπάλληλοι διοικητικών, οικονομικών και νομικών ειδικοτήτων. Αποκλειστικά αρμόδιος κρατικός φορέας για την υπόδειξη και τον καθορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των κατάλληλων διαστάσεων των μασκών για ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας και δημοσίου ενδιαφέροντος είναι το Υπουργείο Υγείας και η αρμόδια Επιτροπή αυτού.
Άλλωστε στην Επιτροπή του Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των προσφορών και των δειγμάτων των υποψηφίων αναδόχων συμμετείχε και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, με τον αναπληρωτή του, όπως αυτοί ορίσθηκαν με την υπ’αρ. 480/1-9-2020 απόφαση του Δ.Σ. ΚΕΔΕ, και η οποία ουδέποτε κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και της εξέτασης των 93 δειγμάτων μασκών αμφισβήτησε τις προδιαγραφές όπως αυτές ετέθησαν στον διαγωνισμό με βάση τις προαναφερόμενες αποφάσεις των δύο Υπουργείων, και ουδέποτε βέβαια έθεσε το παραμικρό θέμα αναγκαίων διευκρινήσεων επί αυτών. Οφείλουμε να σας γνωρίσουμε, ότι σε επιστολή που αποστείλαμε προς το ΥΠ.ΕΣ. την 11- 09-2020 για την παροχή διευκρινίσεων για τις προδιαγραφές των μασκών η Υπηρεσιακή Γραμματέας του Υπουργείου μας απάντησε επί λέξει ότι «Σε συνέχεια της από 11/09/2023 επιστολή σας προς τον Υπουργό Εσωτερικών, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας ότι οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 53031/24/08/2020 απόφαση του ΥΠΕΣ, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού, του Υπουργείου Υγείας.».
Περαιτέρω, η Κ.Ε.Δ.Ε. για το μέρος της αρμοδιότητας που της αναλογεί, δηλαδή διεξαγωγής της διαδικασίας προμήθειας των μασκών, εντός των ορίων και των οδηγιών που τέθηκαν από τις ανωτέρω αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργείων, διεκπεραίωσε την διαγωνιστική διαδικασία της προμήθειας με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα, όπως εξάλλου συνάγεται και από την με αριθμ. 332/2020 Πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο έλεγξε την τυπική διαδικασία όπως ορίζει ο νόμος.
Από εκεί και πέρα επισημαίνουμε ότι μέχρι την ώρα έκδοσης της παρούσας επιστολή σήμερα, δεν έχει φτάσει στις υπηρεσίες της Κ.Ε.Δ.Ε. το απαραίτητο έγγραφο από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, με τις επαναδιατυπωμένες ορθές προδιαγραφές για την κατασκευή των μασκών που υπολείπονται να κατασκευαστούν και να παραδοθούν στα σχολεία της χώρας, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την ευθύνη της Κ.Ε.Δ.Ε..
Με δεδομένη την ανάγκη οι μάσκες να παραδοθούν άμεσα στους μαθητές κι εκπαιδευτικούς των σχολείων σε όλη τη χώρα, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για την ολοκλήρωση της παράδοσης να αποσταλούν από το Υπουργείο Υγείας άμεσα οι νέες προδιαγραφές με την ίδια ακριβώς διαδικασία που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα.

Δημήτρης Παπαστεργίου

Δήμαρχος Τρικκαίων

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

 

Πηγή: trikalacity.gr