Πραγματοποιείται σήμερα η έναρξη διαπραγμάτευσης των 200.000 ομολογιών της ΟΠΑΠ Α.Ε στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έπειτα από την απόλυτα επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς του κοινού ομολογιακού δανείου, μέσω της οποίας ο Οργανισμός άντλησε κεφάλαια ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ομολογίες που εξέδωσε ο ΟΠΑΠ ήταν ευρύτατο, σε σημείο η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε να φθάσει να αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 612 εκατ. ευρώ και η Δημόσια Προσφορά να καλυφθεί κατά 3,06 φορές. Η επιτυχία αυτή αποτελεί έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές του ΟΠΑΠ και αντανακλά την ηγετική του θέση μεταξύ των εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων.

Ως αποτέλεσμα, έπειτα από την υπερκάλυψη της έκδοσης η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε στο χαμηλότερο εύρος απόδοσης, σε 2,10%. Ομοίως, το επιτόκιο των ομολογιών ορίστηκε σε 2,10% και η τιμή διάθεσης των ομολογιών σε 1.000 εκάστη, ήτοι στο 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους συντονιστές κυρίους αναδόχους της δημόσιας προσφοράς βάσει της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών.

Η διάθεση των κεφαλαίων 

Ο ΟΠΑΠ στόχευε στην άντληση κεφαλαίων 200 εκατ.ευρώ για την αποπληρωμή δανείου 150 εκατ.ευρώ έως το τέλος του έτους, ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ.ευρώ θα διατεθούν για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μέχρι το τέλος του 2022. Ουσιαστικά, θα αποπληρωθεί ακριβότερος υφιστάμενος τραπεζικός δανεισμός κατά 150 εκατ.ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ. ως κεφάλαιο κίνησης θα διευκολύνουν την λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Οι ομολογίες έχουν ήδη πιστωθεί στη μερίδα επενδυτή και τον λογαριασμό αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Οι επενδυτές – κάτοχοι ομολογιών θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης πως ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά “ΟΠΑΠΟ2” και με λατινική γραμματοσειρά “OPAPB2”.

Σε ότι αφορά στα τοκομερίδια, θα αποδίδονται στους δικαιούχους ανά εξάμηνο, ενώ βάσει των όρων έκδοσης ο ΟΠΑΠ έχει το δικαίωμα  να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή υπό όρους. Συγκεκριμένα, έχει δικαίωμα να προβεί στην προπληρωμή του συνόλου των ομολογιών μόνο κατά την περίοδο από τη λήξη της 4ης περιόδου εκτοκισμού έως και έξι μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως του ομολογιακού δανείου. Η προπληρωμή των ομολογιών θα γίνεται στο 101% της ονομαστικής τους αξίας μετά των δεδουλευμένων τόκων και λοιπών εξόδων και φόρων, εφόσον η εκδότρια (ΟΠΑΠ) επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα πρόωρης προπληρωμής κατά την ημερομηνία λήξεως της 4ης περιόδου εκτοκισμού του ομολογιακού δανείου έως και τη λήξη της 7ης περιόδου εκτοκισμού. Από τη λήξη της 8ης περιόδου εκτοκισμού έως και τη λήξη της 11ης περιόδου εκτοκισμού, η προπληρωμή των ομολογιών θα γίνεται στο 100,5% της ονομαστικής αξίας του ομολογιακού δανείου ( μετά των δεδουλευμένων τόκων και λοιπών εξόδων και φόρων). Σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία, ήτοι από τη λήξη της 12ης περιόδου εκτοκισμού και μετά, η προπληρωμή των ομολογιών θα γίνεται στο 100% της ονομαστικής αξίας.

Βάσει των όρων της σύμβασης του ομολόγου, ο ΟΠΑΠ υποχρεούται να διατηρεί λόγο καθαρού δανεισμού προς ενοποιημένα EBITDA χαμηλότερο/ίσο του 4 και λόγο συνολικού χρέους, πλέον των καταβλητέων μερισμάτων/διανομών, προς συνολικά ίδια κεφάλαια χαμηλότερο/ίσο του 3. Επιπλέον να διατηρούνται ταμειακά διαθέσιμα τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ, μετά από τις όποιες διανομές μερισμάτων.

Πηγή: capital.gr